Trình độ A2 Listening (21) Reading (25) Writing (29) Final Test (11) Speaking (12) Test 20 (Full skills) (8) Mid Test-35 (6) Preparation KIT for A2 (6) A2 HCMU INTENSIVE COURSE (77)
Trình độ B1-C2 Listening (15) Test đầu vào (0) Reading (27) Test buổi 25 (11) Test buổi 40 (4) Writing (29) Test cuối kỳ (5) Speaking (16)
Luyện chứng chỉ TOEIC TOEIC 250 - 450 (1) Test đầu vào (1) TOEIC 450 - 550 (1) Test giữa kỳ (1) TOEIC 550 - 700 (1) Test cuối kỳ (1)
Bài tập nghe B2 - Đề 2
Bài tập đọc đề 25
READING